Konkurs na Szopkę Bożonarodzeniową

10/12/2018 - 07/01/2019

Wyniki Konkursu na Szopkę Bożonarodzeniową 2018

Komisja konkursowa w składzie:

 1. Ksenia Starzyńska – przewodnicząca jury,
 2. Olga Gogolewska – członek jury,
 3. Tadeusz Wieczorek – członek jury,

sekretarz komisji: Malwina Janas,

po obejrzeniu i ocenie wszystkich prac dostarczonych przez uczestników konkursu, stosując kryteria oceny zawarte w regulaminie,
postanowiła przyznać następujące nagrody i wyróżnienia:

– w kategorii PRACE ZBIOROWE

 • dzieci do lat 6

nagrodę główną otrzymała grupa „Biedronki” z Przedszkola Leśne Ludki w Suchym Lesie, której opiekunem  jest pani Sylwia Buszczak,

wyróżnienie otrzymały:
grupa „Elfy” z Przedszkola Leśne Ludki w Suchym Lesie, której opiekunem jest pani Karolina Komosa

 • dzieci w wieku 7-9 lat

nagrodę główną otrzymała klasa 1 F – „Eko Jedynki” z Zespołu Szkół w Chludowie filia w Golęczewie, której opiekunem jest pani Dorota Polichnowska

wyróżnienie otrzymała grupa ze świetlicy szkolnej w Zespole Szkół w Chludowie filia w Golęczewie, której opiekunem jest pani Małgorzata Golec

 • dzieci w wieku 10-12 lat

– nagrodę główną otrzymała grupa ze Świetlicy Opiekuńczo-Wychowawczej w Golęczewie pod opieką pani Agnieszki Nowickiej

– wyróżnienie otrzymała klasa 5 C ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Suchym Lesie, której opiekunkami są panie Monika Jaworska i Uta Barczyńska

 • młodzież 13-18 lat

brak zgłoszeń w tej kategorii

 • powyżej 18 lat

nagrodę główną otrzymały: Małgorzata Kaźmierowska i Dorota Polichnowska

 • rodzinne (wielopokoleniowe)

dwie nagrody główne otrzymały:
Rodzina Polaszewskich z Zielątkowa

Rodzina Woźniaków z Suchego Lasu

dwa wyróżnienia otrzymały:

Rodzina Dybałów z Chludowa

Rodzina Kubiaków z Suchego Lasu

– w kategorii PRACE INDYWIDUALNE

 • dzieci powyżej 8 lat

nie przyznano nagrody głównej, ale wyróżnienie otrzymała: Zuzanna Bartecka ze Złotkowa

 • młodzież powyżej 12 lat

– brak zgłoszeń w tej kategorii

 • dorośli powyżej 18 lat

nagrodę główną otrzymała: Stanisława Zuban z Suchego Lasu

– wyróżnienie otrzymała: Marta Dybała z Chludowa

 

Osoby, które nie mogły odebrać dyplomów za udział w konkursie oraz nagród za wyróżnienia i zdobycie I miejsca podczas Sucholeskiej Noelki, prosimy o zgłoszenie się do pokoju instruktorów od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-18.00.

 

Sponsorami tegorocznych nagród w konkursie są:

 

REGULAMIN KONKURSU NA SZOPKĘ BOŻONARODZENIOWĄ 2018

 

 1. Organizatorem XV Konkursu na Szopkę Bożonarodzeniową 2018, zwanego dalej Konkursem, jest Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna Gminy Suchy Las, 62-002 Suchy Las, ul. Szkolna 16, zwane dalej Organizatorem.
 2. Regulamin Konkursu, zwany dalej Regulaminem, określa zasady Konkursu przeprowadzonego przez Organizatora i jest dostępny pod adresem www.osrodekkultury.pl, www.suchylas.pl oraz w siedzibie Organizatora.
 3. Konkurs kierowany jest do dzieci i młodzieży uczących się w szkołach na terenie gminy Suchy Las lub uczestniczących w zajęciach pozaszkolnych organizowanych w gminie Suchy Las oraz do dorosłych mieszkańców gminy Suchy Las.
 4. Uczestnik niepełnoletni i/lub nieposiadający pełnej zdolności do czynności prawnych, bierze udział w Konkursie pod warunkiem uzyskania zgody rodziców/przedstawiciela ustawowego.
 5. Celem Konkursu jest rozbudzanie zainteresowania polską kulturą poprzez kultywowanie tradycji budowania szopek bożonarodzeniowych, a także rozwijanie kreatywności dzieci, młodzieży i dorosłych oraz popularyzacja ich twórczości.
 6. Zadaniem uczestników Konkursu jest wykonanie przestrzennej pracy plastycznej – SZOPKI BOŻONARODZENIOWEJ, zwanej dalej Pracą – stałej lub ruchomej, zawierającej elementy tradycji Bożego Narodzenia, w tym postaci Świętej Rodziny.
 7. Konkurs obejmuje Prace indywidualne i zbiorowe przy czym prace indywidualne nie mogą przekraczać maksymalnych rozmiarów: 50cm (szerokość) x 70cm (długość) x 50cm (wysokość), a prace zbiorowe nie mogą przekraczać maksymalnych rozmiarów: 70cm (szerokość) x 100cm (długość) x 70cm (wysokość).
 8. Każdy uczestnik/grupa dostarcza jedną Pracę.
 9. Prace zbiorowe dotyczą dzieci i młodzieży z przedszkoli, szkół, zajęć pozaszkolnych (np. świetlice opiekuńczo-wychowawcze), dorosłych uczestniczących w zorganizowanych zajęciach (np. kluby seniora) oraz rodzinne i oceniane będą w następujących kategoriach wiekowych:

1) dzieci do lat 6,

2) dzieci 7-9 lat (klasa I-III),

3) dzieci w wieku 10-12 lat (klasa IV-VI),

4) młodzież 13-18 lat (klasa VII i VIII szkoły podstawowej, szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne),

5) dorośli pow. 18 lat,

6) rodzinne – wielopokoleniowe.

 1. Prace indywidualne oceniane będą w następujących kategoriach wiekowych:

1) dzieci pow. 8 lat,

2) młodzieży pow. 12 lat,

3) dorosłych pow. 18 lat.

 1. Materiał i technologia wykonania Prac są dowolne. Konstrukcja Pracy powinna być stabilna, umożliwiająca transport i jej przenoszenie. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie lub uszkodzenie Prac wynikające z ich nieprawidłowego przygotowania i zabezpieczenia.
 2. Szopki przygotowane z użyciem gotowych kupionych elementów tj. ceramiczne postacie, będą dyskwalifikowane. Stawiamy na kreatywność i umiejętności uczestników.
 3. W przypadku konieczności podłączenia Pracy do prądu należy zaznaczyć to w zgłoszeniu oraz dołączyć oświadczenie konstruktora Pracy lub opiekuna że instalacja jest sprawna, bezpieczna i spełnia wszystkie parametry wymagane przy jej użyciu oraz, że bierze odpowiedzialność za przygotowanie instalacji i korzystanie z niej zgodnie z przepisami bhp i p/poż. gwarantującymi bezpieczeństwo.
 4. Złożenie Pracy oznacza zgodę uczestnika i akceptację warunków Regulaminu.
 5. Zgłoszenia Prac z przedszkoli, szkół, zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych dokonuje opiekun grupy.
 6. Zgłoszenie Pracy do Konkursu następuje przez dostarczenie Organizatorowi Pracy wraz z formularzem zgłoszeniowym (do pobrania ze strony internetowej www.osrodekkultury.pl lub w siedzibie Organizatora).
 7. Organizator zastrzega prawo do eliminacji Prac nie spełniających wymogów Regulaminu.
 8. Prace oceniać będzie komisja konkursowa, zwana dalej Komisją, powołana przez Organizatora.
 9. Komisja oceniać będzie w szczególności:

1) nawiązanie do tradycji i kanonu szopki bożonarodzeniowej

2) pomysł, dobór i wykorzystanie materiałów,

3) walory plastyczne: kompozycję szopki, kolorystykę,

4) figurki/kukiełki/postacie, elementy ruchome przedstawione w pracy,

5) nowatorstwo w ujęciu tematu,

6) wkład pracy,

7) estetykę pracy,

8) trwałość formy,

9) oryginalność pracy,

10) ogólne wrażenie artystyczne.

 1. Nagrodzona zostanie jedna szopka w każdej kategorii wiekowej, zarówno w Pracach grupowych, jak i indywidualnych. Organizator dopuszcza możliwość wyróżnień oraz nieprzyznania nagrody głównej. Od oceny Komisji nie przysługuje odwołanie.
 2. Terminarz:

1) 13 listopada 2018 r. – ogłoszenie Konkursu na stronie www.osrodekkultury.pl i www.suchylas.pl,

2) 10 grudnia 2018r. w godz. 9.00 – 18.00 – przyjmowanie Prac w CKiBP (portiernia), Suchy Las, ul. Szkolna 16,

3) 11 grudnia 2018 r. – obrady Komisji,

4) 15 grudnia 2018 r., godz. 17.00 – ogłoszenie wyników i wręczenie nagród w CKiBP podczas Sucholeskiej Noelki, ogłoszenie wyników na stronie internetowej Organizatora,

5) 10 grudnia 2018 – 8 stycznia 2019 r. – wystawa wszystkich Prac w holu CKiBP.

 1. Prace przekazane na konkurs podlegają zwrotowi. Prace nie nagrodzone i nie prezentowane na wystawach należy odebrać z Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej Suchy Las w terminie od 15-21 grudnia 2018 r. w godzinach otwarcia budynku CKiBP. Prace prezentowane na wystawach należy odebrać z CKiBP w terminie 7-11 stycznia 2019 w godzinach otwarcia budynku. Po wyznaczonych terminach nie odebrane Prace zostaną usunięte.
 2. Organizator zastrzega prawo do zmian w Regulaminie.