Dostępność

serwisu

Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna Gminy Suchy Las zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej OsrodekKultury.pl.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Skróty klawiaturowe używane w serwisie

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki. Pomiędzy linkami w serwisie oraz aktywnymi elementami formularzy nawigujemy za pomocą klawisza TAB (nawigacja odwrotna: SHIFT + TAB). Do wybranego linka przechodzimy za pomocą klawisza ENTER. Podobnie, za pomocą ENTER, akceptujemy wypełniony formularz kontaktowy.

W przypadku występujących w serwisie galerii, po wyborze zdjęcia, jego powiększoną wersję, wraz z dodatkowym, ewentualnym opisem, aktywujemy za pomocą ENTER. Z każdego okna popup w serwisie wychodzimy za pomocą klawisza ESCAPE (ESC).

 

Mechanizmy ułatwiające dostęp

Serwis zawiera mechanizmy umożliwiające wszechstronny dostęp do zawartych w nim treści. W szczególności są to:

 • nawigacja jest możliwa bez użycia myszki, tylko za pomocą klawiatury,
 • również formularze, kalendarz i inne mechanizmy interaktywne można obsłużyć wyłącznie przy pomocy klawiatury,
 • możliwość kilkukrotnego powiększenia tekstu na stronie za pomocą skrótu CTRL+,
 • zdjęcia w serwisie są opatrzone opisami alternatywnymi (pole ALT), w szczególności dotyczy to zdjęć, które mają znaczenie informacyjne – np. stanowią integralną część treści artykułu lub są elementem galerii artykułu.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt poprzez adres email kontakt@osrodekkultury.pl lub dzwoniąc na numer telefonu 61 250 04 00. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny poinformuje o tym wnoszącego żądanie i przekaże informację kiedy realizacja żądania będzie możliwa. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący:
 • Adres:
 • E-mail:
 • Telefon:

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.