Regulamin

Biblioteki Publicznej im. Jerzego Mańkowskiego w Suchym Lesie wraz z filiami.

 

§ 1

 

PRZEPISY OGÓLNE – WARUNKI KORZYSTANIA Z BIBLIOTEKI

 

 1. Prawo korzystania z Biblioteki jest powszechne i bezpłatne.
 2. Udostępnianie zbiorów bibliotecznych odbywa się na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 3. Zapisu do biblioteki dokonuje się na podstawie aktualnego dowodu osobistego czytelnika / osoby poręczającej lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość z numerem PESEL.
 4. Zapisu do biblioteki można dokonać on-line.
 5. Czytelnik, a w przypadku osoby niepełnoletniej osoba poręczająca (rodzic, opiekun prawny), własnoręcznym podpisem na karcie zapisu zobowiązuje się do przestrzegania regulaminu biblioteki.
 6. Za niepełnoletniego czytelnika odpowiadają zgodnie z przepisami rodzice bądź opiekunowie prawni.
 7. Czytelnik może wypożyczać zbiory samodzielnie lub za pośrednictwem osoby wskazanej przez niego w Karcie zapisu jako upoważnionej, podając jej adres, PESEL i adres e-mail oraz przedstawiając oświadczenie osoby upoważnionej, wyrażającej zgodę na umieszczenie jej danych osobowych w bazie czytelników i poświadczającej zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu. Osoba mająca nieuregulowane zobowiązania nie może być osobą upoważnioną.
 8. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016):

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna Gminy Suchy Las, ul. Szkolna 16, 62-002 Suchy Las,

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@osrodekkultury.pl,

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia możliwości korzystania z zasobów biblioteki, w celach statystycznych oraz związanych ze zwrotem wypożyczonych zasobów biblioteki lub ich równowartości,

4) dane będą udostępnione dostawcy oprogramowania bibliotecznego, w przypadku realizacji prac serwisowych,

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 15 lat od ostatniej aktywności czytelnika lub do momentu odwołania zgody,

6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych,

7) posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika w dowolnym momencie, przy czym pozostaje to bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

8) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

9) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania,

10) podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do korzystania z zasobów biblioteki.

 

 1. Czytelnik zobowiązany jest do przekazywania informacji o każdorazowej zmianie swoich danych, osoby poręczającej lub za którą poręcza (nazwisko, adres zameldowania, adres do korespondencji).
 2. Ze zbiorów i usług oferowanych przez Bibliotekę może korzystać osoba, która jest czytelnikiem Biblioteki.
 3. Z wypożyczalni biblioteki nie mogą korzystać osoby, które nie uregulowały wszelkich należności wobec Biblioteki  (zbiory biblioteczne, kary).
 4. Czytelnik zapisany do Biblioteki otrzymuje nieodpłatnie kartę biblioteczną. Karta upoważnia do korzystania ze zbiorów we wszystkich filiach należących do  Biblioteki. Zagubienie karty należy niezwłocznie zgłosić. Koszty wystawienia duplikatu karty bibliotecznej ponosi czytelnik.
 5. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za posługiwanie się kartą przez osoby trzecie – czytelnik odpowiada za wszystkie wypożyczenia dokonane za pomocą jego karty.

 

§ 2

 

WYPOŻYCZALNIA

 

 1. W wypożyczalni obowiązuje system wolnego dostępu do półek.
 2. Czytelnik może wypożyczyć w Bibliotece / filii bibliotecznej do 5 jednostek materiałów bibliotecznych:

 

 • książki – 5 egz. na okres 1 miesiąca,
 • czasopisma – 10 egz. na okres 2 tygodni,
 • audiobooki/multimedia –  3 wol. na okres 2 tygodni,
 • filmy – 2 wol. na okres 3 dni.

 

3. W przypadku korzystania z usług bibliotecznych w kilku filiach Czytelnik może wypożyczyć łącznie 15 jednostek materiałów bibliotecznych.

4. Bibliotekarz może przesunąć termin zwrotu wypożyczonych zbiorów jeśli nie stanowią one szczególnie poszukiwanych pozycji i nie zostały zamówione przez innego czytelnika. Termin zwrotu można przesunąć dwukrotnie. Prośba o przedłużenie powinna zostać zgłoszona bibliotekarzowi najpóźniej w dniu, w którym czytelnik miał obowiązek oddać wypożyczone pozycje. Czytelnik może także dokonać jednokrotnie prolongaty samodzielnie poprzez własne konto na stronie internetowej biblioteki (www.osrodekkultury.pl), przed upływem terminu zwrotu książek. Po dokonaniu dopuszczalnych prolongat książki należy oddać. Bibliotekarz może ustalić krótszy okres wypożyczenia zbiorów, jeśli są to pozycję budzące duże zainteresowanie wśród czytelników.

5. Czytelnik ma obowiązek odebrać zarezerwowane materiały biblioteczne w ciągu trzech dni od otrzymania powiadomienia drogą elektroniczną, bądź telefoniczną.

6. Materiały biblioteczne rezerwowane z magazynu w Suchym Lesie realizowane są w ciągu dwóch dni roboczych.

7. Materiały biblioteczne rezerwowane online są gotowe do odbioru w dniu następnym po godz. 11.00.

8. Bibliotekarz może zwiększyć limit wypożyczanych książek na koncie czytelnika gdy:

 

 • czytelnik nie przetrzymuje książek,
 • często korzysta z biblioteki,
 • nie zalega z opłatami wobec biblioteki.

 

§ 3

 

CZYTELNIA

 

 1. Z księgozbioru czytelni można korzystać tylko na miejscu, za pośrednictwem bibliotekarza.
 2. Czytelnik korzystający z biblioteki na miejscu powinien:

 

 • okazać kartę biblioteczną,
 • pozostawić wierzchnią odzież w wyznaczonym miejscu,

 

 1. Jednorazowo udostępnianych jest 10 woluminów.
 2. Wykorzystane materiały czytelnik oddaje bibliotekarzowi.
 3. Wynoszenie z czytelni materiałów bibliotecznych stanowiących własność biblioteki jest zabronione.
 4. W czytelni można korzystać z materiałów własnych pod warunkiem zgłoszenia ich bibliotekarzowi.
 5. Czytelnicy mogą wypożyczać do domu czasopisma i gazety, z wyjątkiem:

 

 • bieżących numerów gazet i czasopism,
 • tytułów przeznaczonych do archiwizacji.

 

 

§ 4

 

CZYTELNIA INTERNETOWA

 

 1. Do korzystania z komputerów uprawnieni są czytelnicy Biblioteki po okazaniu  własnej karty bibliotecznej w celu wpisania danych do rejestru odwiedzin według wzoru zawartego w załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 2. Wpisu do rejestru dokonuje bibliotekarz.
 3. Przy stanowisku komputerowym może pracować tylko jedna osoba.
 4. Pierwszeństwo dostępu do komputera mają osoby, które chcą skorzystać z katalogu elektronicznego biblioteki.
 5. Z komputera można korzystać jednorazowo 1 – godzinę . W przypadku braku oczekujących – czytelnicy mogą korzystać zgodnie z ustaleniami z Bibliotekarzem.
 6. Bibliotekarz może jednak przerwać pracę osobie korzystającej z komputera, jeśli inny czytelnik chce skorzystać z katalogu elektronicznego.
 7. Stanowiska komputerowe przeznaczone są do realizacji celów edukacyjnych i informacyjnych.  Bezwzględnie zabrania się przeglądania stron przedstawiających treści pornograficzne, faszyzujące, rasistowskie, zagrażające godności i wolności człowieka.
 8. Czytelnikom nie wolno wprowadzać jakichkolwiek zmian w konfiguracji komputerów bibliotecznych ani dokonywać prób łamania istniejących zabezpieczeń systemu. Czytelnikom zabrania się: instalowania oprogramowania, kasowania oraz zmian lokalizacji plików i katalogów znajdujących się na komputerach, zmieniania jakichkolwiek ustawień systemowych dotyczących funkcjonowania komputera, resetowania, włączania lub wyłączania komputera bez zgody pracownika Biblioteki. Nie wolno wykonywać żadnych połączeń technicznych (np. włączać i wyłączać komputera, rozłączać kabli zasilających).
 9. Obowiązuje bezwzględny zakaz korzystania z CHATA, IRC (Internet Relay Chat), ICQ (I Seek You), GG (Gadu-Gadu), oraz innych komunikatorów internetowych, gier.
 10. W przypadku „zawieszenia” pracy komputera należy powiadomić o tym pracownika biblioteki, bez podejmowania prób naprawy.
 11. Pracownicy Biblioteki sprawują ogólny nadzór nad korzystaniem przez Czytelnika ze stanowiska komputerowego i mają prawo do natychmiastowego przerwania pracy Czytelnika przy komputerze w przypadku stwierdzenia wykonywania czynności niepożądanych, nagannych społecznie lub zabronionych.
 12. Czytelnik korzystający ze sprzętu komputerowego w przypadku stwierdzenia uszkodzeń lub niesprawności sprzętu, z którego korzysta, powinien niezwłocznie powiadomić o tym dyżurnego bibliotekarza.
 13. Czytelnik korzystający ze stanowiska komputerowego ponosi pełną odpowiedzialność za działania, których skutkiem jest naruszenie obowiązującego prawa (np. uzyskanie lub próba uzyskania nieuprawnionego dostępu do serwerów w sieci internet, wysyłanie spamu).
 14. Za ewentualne szkody wynikające z niewłaściwego posługiwania się sprzętem komputerowym odpowiada czytelnik (klawiatura, myszka, fizyczne uszkodzenie monitora i obudowy komputera).

 

§ 5

 

PRZETRZYMYWANIE KSIĄŻEK I INNYCH ZBIORÓW

 

 1. Czytelnik jest zobowiązany do dochowania terminu zwrotu zbiorów wypożyczonych z godnie z treścią  § 2 pkt 2. Obowiązek dotrzymania terminu zwrotu wynika wprost z regulaminu.
 2. Czytelnik, który przetrzymuje zbiory  otrzymuje upomnienie drogą e-mailową. Jeśli nadal uchyla się od ich zwrotu, Biblioteka  wysyła upomnienie listem zwykłym. Jeżeli czytelnik, mimo upomnień wysyłanych przez bibliotekę, odmawia zwrotu zbiorów lub uiszczenia odpowiednich opłat, biblioteka może dochodzić swoich praw zgodnie z przepisami prawa cywilnego.
 3. Dopuszcza się możliwość okresowych zwolnień z opłat na podstawie osobnego zarządzenia Dyrektora Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej Gminy Suchy Las.
 4. Dłużnik biblioteki nie może być poręczającym za osobę niepełnoletnią.

 

§ 6

 

POSZANOWANIE KSIĄŻEK I INNYCH ZBIORÓW

 

 1. Czytelnik Biblioteki jest zobowiązany szanować wypożyczone zbiory, chronić je przed wszelkimi uszkodzeniami i zniszczeniem.
 2. Czytelnik ponosi pełną odpowiedzialność materialną za zagubienie wypożyczonych zbiorów oraz za wszelkie uszkodzenia stwierdzone przy ich zwrocie, a nie zgłoszone przez Czytelnika przy wypożyczaniu.
 3. Czytelnik i bibliotekarz powinni zwrócić uwagę na stan zbiorów przed ich wypożyczeniem. Zauważone uszkodzenia powinny być odnotowane przez bibliotekarza w opisie dokumentu.

 

§ 7

 

ZAGUBIENIA, ZNISZCZENIA LUB USZKODZENIA ZBIORÓW BIBLIOTECZNYCH

 

 1. W przypadku uszkodzenia lub zagubienia wypożyczonego dzieła czytelnik jest zobowiązany:

 

 • odkupić takie same lub po uzgodnieniu z bibliotekarzem inne, o nie mniejszej wartości i przydatne bibliotece, stopień zużycia materiałów bibliotecznych nie ma wpływu na wysokość ustalonego odszkodowania,
 • jeśli odkupienie jest niemożliwe czytelnik płaci ekwiwalent pieniężny ustalany każdorazowo przez bibliotekarza w wysokości co najmniej aktualnej ceny rynkowej uszkodzonego/zagubionego dzieła,
 • jeśli możliwa jest naprawa uszkodzonego dzieła, czytelnik ponosi jej koszty.

2. W przypadku zagubienia części wypożyczonego dzieła (tomu) czytelnik winien odkupić taki sam tom (identycznego wydania) lub zostanie naliczona kara w wysokości całości wydania tomowego.

 

§ 9

 

OPŁATY

 

 1. Biblioteka pobiera opłaty:

 

 • za przetrzymanie zbiorów filmowych – 1 zł. za każdy dzień po terminie zwrotu,
 • za wysłanie upomnienia listem zwykłym – 5 zł.,
 • za wydanie duplikatu karty czytelnika – 3 zł.

 

§ 10

 

PRZEPISY KOŃCOWE

 

 1. W czytelni należy zachowywać ciszę i wyciszyć wszystkie posiadane urządzenia (elektroniczne).
 2. We wszystkich pomieszczeniach Biblioteki należy zachować czystość i porządek. Obowiązuje zakaz spożywania posiłków i napojów (za wyjątkiem czytelni w budynku CKiBP), a także zakaz palenia wyrobów tytoniowych (w tym e-papierosów).
 3. Nie wolno ładować prywatnych urządzeń elektrycznych w gniazdkach Biblioteki.
 4. Nie wolno do Biblioteki wchodzić ze zwierzętami. Powyższy zakaz nie obejmuje psów przewodników osób niewidomych.
 5. Pracownik Biblioteki ma prawo nakazać opuszczenie lokalu Biblioteki i odmówić obsługi Użytkownika niestosującego się do przepisów niniejszego Regulaminu, naruszającego powszechnie obowiązujące normy zachowania, a w szczególności będącego w stanie wskazującym na spożycie alkoholu, środków odurzających, nieprzestrzegającego podstawowych zasad higieny, zachowującego się głośno i agresywnie, który jest niebezpieczny lub uciążliwy dla pozostałych użytkowników Biblioteki.
 6. Czytelnik ma obowiązek przestrzegania niniejszego Regulaminu.
 7.  Wobec czytelników nieprzestrzegających zasad Regulaminu mogą być podjęte następujące działania:

 

 • okresowe zawieszenie prawa do korzystania ze zbiorów biblioteki do czasu zwrotu dzieł monitowanych i uregulowania zobowiązań finansowych,
 • skierowanie sprawy na drogę postępowania sądowego.

8. Decyzję o czasowym pozbawieniu prawa do korzystania z biblioteki podejmuje Dyrektor Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej Gminy Suchy Las na wniosek kierownika biblioteki.