DNI GMINY SUCHY LAS REGULAMIN IMPREZY MASOWEJ

24 czerwca 2022

REGULAMIN IMPREZY MASOWEJ

Miejsce imprezy: Suchy Las, teren przed Halą Sportowo- Widowiskową, w kwadracie ulic: Obornicka, Młodzieżowa, Szkolna, Poziomkowa oddzielony płotkami metalowymi i taśmą zabezpieczającą.
Termin: 25 czerwca 2022 r.
Czas trwania: godz. 17.00 – 24.00
Organizator: Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna Gminy Suchy Las
1. Niniejszy regulamin określa zasady zachowania się osób obecnych na imprezie i korzystania przez nie z urządzeń znajdujących się na terenie imprezy.
2. Osoby obecne na imprezie obowiązane są zachowywać w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych na tej imprezie, a w szczególności przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu.
3. Wstęp na teren imprezy jest wolny.
4. Zabrania się:
a. wnoszenia i posiadania w trakcie imprezy broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, materiałów łatwopalnych, napojów alkoholowych, środków odurzających lub substancji psychotropowych, opakowań szklanych, noży, kijów baseballowych,
b. wstępu i uczestniczenia w imprezie osobom będącym pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających,
c. zachowania się w sposób niekulturalny, obraźliwy dla pozostałych uczestników imprezy,
d. załatwiania potrzeb fizjologicznych poza wyznaczonymi toaletami,
e. niszczenia i dewastacji mienia znajdującego się na terenie imprezy,
f. wprowadzania zwierząt na teren imprezy,
g. wchodzenia na obszar przed sceną ograniczony metalowymi barierkami,
h. tarasowania i zastawiania dróg dojazdowych dla służb ratowniczych oraz hydrantów
i wszelkich urządzeń niezbędnych w przypadku prowadzenia akcji ratowniczej,
i. wnoszenia i posiadania podczas imprezy profesjonalnych urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.
5. Osoby uczestniczące w imprezie są obowiązane podporządkować się poleceniom służby porządkowej, funkcjonariuszy Policji i Straży Gminnej, umożliwić wymienionym służbom wylegitymowanie w celu ustalenia tożsamości oraz przegląd zawartości bagażu lub odzieży
w celu stwierdzenia, czy nie są wnoszone na imprezę przedmioty, o których mowa pn. 3a regulaminu.
6. Osoby uczestniczące w imprezie, które swoim zachowaniem zakłócają porządek publiczny lub zachowują się niezgodnie z regulaminem imprezy zostaną nie wpuszczone lub usunięte
z terenu imprezy, a w przypadku stawiania oporu przekazane zostaną Policji.
7. Osoby uczestniczące w imprezie są obowiązane niezwłocznie powiadomić służbę porządkową, funkcjonariuszy Policji lub Straż Gminną o zauważonych zagrożeniach życia
i zdrowia ludzkiego, zagrożeniach mienia, pożarze i innych niebezpiecznych sytuacjach.
8. Na terenie imprezy masowej znajduje się specjalnie oznakowany punkt pomocy medycznej.
9. Organizator ostrzega przed niebezpieczeństwem uszkodzenia słuchu w przypadku przebywania w pobliżu sceny.
10. Organizator imprezy nie bierze odpowiedzialności za przedmioty pozostawione przez uczestników imprezy.
11. Regulamin imprezy będzie udostępniony uczestnikom imprezy poprzez wywieszenie w dwóch miejscach na terenie imprezy masowej oraz zamieszczony na stronie internetowej Urzędu Gminy i Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej Gminy Suchy Las 2 dni przed planowaną imprezą.

ORGANIZATOR