Odde­chem wzmac­niaj zdro­wie

PROGRAM ZDROWOTNY „Odde­chem wzmac­niaj zdro­wie”

Teo­ria i prak­tyka ćwi­czeń odde­cho­wych cenio­nej na świe­cie nauko­wej metody Buteyko Cli­nic Inter­na­tio­nal®.

Ten pro­gram sku­tecz­nie poprawi i wzmocni Twoje zdro­wie.

Dok­tor Butejko odkrył, że możemy osią­gnąć peł­nię zdro­wia poprzez przy­wró­ce­nie pra­wi­dło­wego wzorca odde­chowego.

Na warsz­ta­tach dowiesz się, w jaki spo­sób:

  • popraw­nie oddy­chać, żeby przy­wró­cić fizjo­lo­giczną rów­no­wagę ciała,
  • dla­czego oddy­cha­jąc mniej, bar­dziej dotle­nisz wszyst­kie komórki i tkanki,
  • natu­ral­nie obni­żyć poziom stresu i wyso­kie ciśnie­nie,
  • zatrzy­mać chra­pa­nie, bez­dech senny oraz astmę,
  • wzmoc­nić układ odpor­no­ściowy i immu­no­lo­giczny,
  • zmniej­szyć zmę­cze­nie i popra­wić kon­cen­tra­cję,
  • doświad­czyć więk­szego spo­koju, popra­wić swój sen, nastrój i zyskać wię­cej ener­gii.

Pro­gram „Odde­chem wzmac­niaj zdro­wie”

Pod­stawy Metody Butejko

PROGRAM
Warsz­tat będzie się skła­dał z czę­ści teo­re­tycz­nej oraz czę­ści prak­tycz­nej.

Teoria:
– Cechy odde­chu dys­funk­cyj­nego w porów­na­niu z funk­cjo­nal­nym,
– Pra­wi­dłowe wzorce odde­chowe,
– Błędne nawyki powo­du­jące pro­blemy,
– Hiper­wen­ty­la­cja, a reduk­cja odde­chu,
– Poten­cjał oddy­cha­nia przez nos torem prze­po­no­wym.

Prak­tyka:
– Wyzna­cza­nie pauzy kon­tro­l­nej (PK),
– Opis i prak­tyka pra­wi­dło­wych ćwi­czeń odde­cho­wych (rytm, odprę­że­nie, pobu­dze­nie),

– Dopa­so­wa­nie ćwi­czeń do aktu­al­nego stanu zdro­wia i rutyna odde­chowa.

Jest też ide­alną rekon­wa­le­scen­cją po covid-19, czyli polep­sza wydol­ność układu odde­chowego, natle­nia cały orga­nizm, zwięk­sza ener­gię, niwe­luje bóle głowy i obniża ciśnie­nie.

Nie cze­kaj! Zad­baj o swój oddech i zdro­wie już teraz! Decyduje kolejność zgłoszeń !

Sesja warsz­ta­towa trwa 2 godziny.

Zapisy – tel. 506060975

Inwe­sty­cja w sie­bie – 150 zł. 

Płatność gotówką lub przelewem.

Agata Witczak-Zalewska  Konto:  53 1030 0019 0109 8510 0211 1315

W opisie: Warsztat

Ter­min:

Sobota 11.03.2023 – od 10.00 do 12.00. Sala Teatralna. 

ZAPRASZA

Tomasz Zalew­ski – Peda­gog i Cer­ty­fi­ko­wany Instruk­tor Buteyko Cli­nic Inter­na­tio­nal®.