Poszukujemy pracownika

31 grudnia 2021

Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna Gminy Suchy Las poszukuje
pracownika na stanowisko bibliotekarki / bibliotekarza.

 

Od kandydatów oczekujemy:

– wykształcenia wyższego (w tym licencjat)- bibliotekarstwo, filologia polska, historia, kulturoznawstwo, pedagogika, kierunki artystyczne, animacja kultury,

– doświadczenie zawodowe na stanowisku bibliotekarskim: minimum roczne,

– umiejętności organizowania i prowadzenia zajęć bibliotecznych,

– mile widziane doświadczenie w pisaniu projektów bibliotecznych,

– biegłej umiejętności obsługi komputera (środowisko Windows), program SowaSQL

– dyspozycyjności, zaangażowania, samodzielności i odpowiedzialności za powierzone zadania

– komunikatywności i umiejętności pracy w zespole.

 

Zakres obowiązków:

– katalogowanie w programie SowaSQL

– udzielanie informacji bibliotecznych,

– udzielanie informacji katalogowych i bibliograficznych (m. in. wskazywanie źródeł, uzupełnianie danych bibliograficznych, pomoc w sporządzaniu zestawień bibliograficznych),

– szkolenie użytkowników w zakresie korzystania z katalogów,

– udostępnianie księgozbioru,

 

Oferujemy:

– zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na cały etat na trzymiesięczny okres próbny z możliwością przedłużenia umowy

– samodzielne stanowisko bibliotekarza / bibliotekarki w filii bibliotecznej w Chludowie

– możliwość zdobycia doświadczenia w instytucji kultury z tradycjami

– otwarty zespół

– możliwość współtworzenia oferty kulturalnej CKiBP

 

Osoby zainteresowanie ofertą prosimy o przesłanie w terminie do 25 stycznia 2022. CV (wraz z klauzulą zgody na przetwarzanie danych osobowych) i listu motywacyjnego na adres:

Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna Gminy Suchy Las, 62-002 Suchy Las, ul. Szkolna 16 lub e-mail: i.majewska@osrodekkultury.pl.

 

Nadesłanych ofert nie zwracamy. W sprawie rozmowy kwalifikacyjnej skontaktujemy się z wybranymi kandydatami telefonicznie.

 

Klauzula zgody.

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji.

 

Klauzula informacyjna.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna Gminy Suchy Las, ul. Szkolna 16, 62-002 Suchy Las,

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@osrodekkultury.pl,

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.

4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres przez okres 1 roku,

5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych,

6) posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika w dowolnym momencie, przy czym pozostaje to bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

8) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania,

9) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.