Zapraszamy przedszkola, szkoły, kółka zainteresowań, całe rodziny, dzieci, dorosłych, dużych i małych konstruktorów do wzięcia udziału w konkursie na Szopkę Bożonarodzeniową. Liczą się pomysłowość i oryginalność przy jednoczesnym nawiązaniu do tradycji. Materiał i technologia wykonania prac są dowolne, ogranicza Was tylko wyobraźnia! Regulamin wraz z kartą zgłoszeniową dostępne poniżej.

Szopki będzie można dostarczyć do Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej w Suchym Lesie przy ul. Szkolnej 16 w dniu 10 grudnia w godz. 9.00-18.00. Wręczenie nagród odbędzie się tradycyjnie podczas Sucholeskiej Noelki 15 grudnia.

Karta Zgłoszeniowa i Regulamin Konkursu 2018

Sponsorami tegorocznych nagród w konkursie są:

 

REGULAMIN KONKURSU NA SZOPKĘ BOŻONARODZENIOWĄ 2018

 

 1. Organizatorem XV Konkursu na Szopkę Bożonarodzeniową 2018, zwanego dalej Konkursem, jest Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna Gminy Suchy Las, 62-002 Suchy Las, ul. Szkolna 16, zwane dalej Organizatorem.
 2. Regulamin Konkursu, zwany dalej Regulaminem, określa zasady Konkursu przeprowadzonego przez Organizatora i jest dostępny pod adresem www.osrodekkultury.pl, www.suchylas.pl oraz w siedzibie Organizatora.
 3. Konkurs kierowany jest do dzieci i młodzieży uczących się w szkołach na terenie gminy Suchy Las lub uczestniczących w zajęciach pozaszkolnych organizowanych w gminie Suchy Las oraz do dorosłych mieszkańców gminy Suchy Las.
 4. Uczestnik niepełnoletni i/lub nieposiadający pełnej zdolności do czynności prawnych, bierze udział w Konkursie pod warunkiem uzyskania zgody rodziców/przedstawiciela ustawowego.
 5. Celem Konkursu jest rozbudzanie zainteresowania polską kulturą poprzez kultywowanie tradycji budowania szopek bożonarodzeniowych, a także rozwijanie kreatywności dzieci, młodzieży i dorosłych oraz popularyzacja ich twórczości.
 6. Zadaniem uczestników Konkursu jest wykonanie przestrzennej pracy plastycznej – SZOPKI BOŻONARODZENIOWEJ, zwanej dalej Pracą – stałej lub ruchomej, zawierającej elementy tradycji Bożego Narodzenia, w tym postaci Świętej Rodziny.
 7. Konkurs obejmuje Prace indywidualne i zbiorowe przy czym prace indywidualne nie mogą przekraczać maksymalnych rozmiarów: 50cm (szerokość) x 70cm (długość) x 50cm (wysokość), a prace zbiorowe nie mogą przekraczać maksymalnych rozmiarów: 70cm (szerokość) x 100cm (długość) x 70cm (wysokość).
 8. Każdy uczestnik/grupa dostarcza jedną Pracę.
 9. Prace zbiorowe dotyczą dzieci i młodzieży z przedszkoli, szkół, zajęć pozaszkolnych (np. świetlice opiekuńczo-wychowawcze), dorosłych uczestniczących w zorganizowanych zajęciach (np. kluby seniora) oraz rodzinne i oceniane będą w następujących kategoriach wiekowych:

1) dzieci do lat 6,

2) dzieci 7-9 lat (klasa I-III),

3) dzieci w wieku 10-12 lat (klasa IV-VI),

4) młodzież 13-18 lat (klasa VII i VIII szkoły podstawowej, szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne),

5) dorośli pow. 18 lat,

6) rodzinne – wielopokoleniowe.

 1. Prace indywidualne oceniane będą w następujących kategoriach wiekowych:

1) dzieci pow. 8 lat,

2) młodzieży pow. 12 lat,

3) dorosłych pow. 18 lat.

 1. Materiał i technologia wykonania Prac są dowolne. Konstrukcja Pracy powinna być stabilna, umożliwiająca transport i jej przenoszenie. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie lub uszkodzenie Prac wynikające z ich nieprawidłowego przygotowania i zabezpieczenia.
 2. Szopki przygotowane z użyciem gotowych kupionych elementów tj. ceramiczne postacie, będą dyskwalifikowane. Stawiamy na kreatywność i umiejętności uczestników.
 3. W przypadku konieczności podłączenia Pracy do prądu należy zaznaczyć to w zgłoszeniu oraz dołączyć oświadczenie konstruktora Pracy lub opiekuna że instalacja jest sprawna, bezpieczna i spełnia wszystkie parametry wymagane przy jej użyciu oraz, że bierze odpowiedzialność za przygotowanie instalacji i korzystanie z niej zgodnie z przepisami bhp i p/poż. gwarantującymi bezpieczeństwo.
 4. Złożenie Pracy oznacza zgodę uczestnika i akceptację warunków Regulaminu.
 5. Zgłoszenia Prac z przedszkoli, szkół, zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych dokonuje opiekun grupy.
 6. Zgłoszenie Pracy do Konkursu następuje przez dostarczenie Organizatorowi Pracy wraz z formularzem zgłoszeniowym (do pobrania ze strony internetowej www.osrodekkultury.pl lub w siedzibie Organizatora).
 7. Organizator zastrzega prawo do eliminacji Prac nie spełniających wymogów Regulaminu.
 8. Prace oceniać będzie komisja konkursowa, zwana dalej Komisją, powołana przez Organizatora.
 9. Komisja oceniać będzie w szczególności:

1) nawiązanie do tradycji i kanonu szopki bożonarodzeniowej

2) pomysł, dobór i wykorzystanie materiałów,

3) walory plastyczne: kompozycję szopki, kolorystykę,

4) figurki/kukiełki/postacie, elementy ruchome przedstawione w pracy,

5) nowatorstwo w ujęciu tematu,

6) wkład pracy,

7) estetykę pracy,

8) trwałość formy,

9) oryginalność pracy,

10) ogólne wrażenie artystyczne.

 1. Nagrodzona zostanie jedna szopka w każdej kategorii wiekowej, zarówno w Pracach grupowych, jak i indywidualnych. Organizator dopuszcza możliwość wyróżnień oraz nieprzyznania nagrody głównej. Od oceny Komisji nie przysługuje odwołanie.
 2. Terminarz:

1) 13 listopada 2018 r. – ogłoszenie Konkursu na stronie www.osrodekkultury.pl i www.suchylas.pl,

2) 10 grudnia 2018r. w godz. 9.00 – 18.00 – przyjmowanie Prac w CKiBP (portiernia), Suchy Las, ul. Szkolna 16,

3) 11 grudnia 2018 r. – obrady Komisji,

4) 15 grudnia 2018 r., godz. 17.00 – ogłoszenie wyników i wręczenie nagród w CKiBP podczas Sucholeskiej Noelki, ogłoszenie wyników na stronie internetowej Organizatora,

5) 10 grudnia 2018 – 8 stycznia 2019 r. – wystawa wszystkich Prac w holu CKiBP.

 1. Prace przekazane na konkurs podlegają zwrotowi. Prace nie nagrodzone i nie prezentowane na wystawach należy odebrać z Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej Suchy Las w terminie od 15-21 grudnia 2018 r. w godzinach otwarcia budynku CKiBP. Prace prezentowane na wystawach należy odebrać z CKiBP w terminie 7-11 stycznia 2019 w godzinach otwarcia budynku. Po wyznaczonych terminach nie odebrane Prace zostaną usunięte.
 2. Organizator zastrzega prawo do zmian w Regulaminie.